COVID Safe Ticket voor een “coronavirus COVID-19” dat niet bestaat

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

BOC-19/CEC-19 – In België zouden de federale, de gemeenschaps- en de gewestregeringen het gebruik van een “COVID Safe Ticket” willen opleggen voor bijeenkomsten van ten minste 1.500 en maximum 75.000 personen [1] [2], hoewel zo’n COVID Safe Ticket-systeem enkel op vrijwillige basis kan worden geïmplementeerd [2].

Volgens de tekst van het samenwerkingsakkoord [2], waarop het COVID Safe Ticket-systeem is gebaseerd, dient het COVID Safe Ticket-systeem om een “coronavirus COVID-19” [2] op te sporen bij bezoekers van evenementen en andere bijeenkomsten:

  • “[…] in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano”
  • “6° testcertificaat: een certificaat met het resultaat en de datum van de door de houder ondergane coronavirus COVID-19 test”
  • “7° herstelcertificaat: een certificaat met de bevestiging dat de houder is hersteld van een coronavirus COVID-19 infectie na een coronavirus COVID-19 test die uitwees dat de houder besmet was en waarbij de coronavirus COVID-19 test niet ouder is dan 180 dagen, waarna het herstelcertificaat ten vroegste op de elfde dag nadat de betrokkene het resultaat op de coronavirus COVID-19 test heeft ontvangen, kan worden verleend”
  • “11° massa-evenement: een evenement van een zekere omvang dat plaatsvindt overeenkomstig de bijzondere modaliteiten betreffende hun organisatie en de te nemen veiligheidsmaatregelen zoals bepaald in het geldende besluit houdende de maatregelen van bestuurlijke politie om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en waarbij de toegang zal worden geregeld op grond van een COVID Safe Ticket of op grond van bijkomende maatregelen;”
  • “12° proef- en pilootproject: een activiteit met een bepaalde risicograad waarbij wordt afgeweken van de regels bepaald in het geldende besluit houdende de maatregelen van bestuurlijke politie om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, die bijdraagt tot het oefenen van modaliteiten en protocollen en die een onderzoeksgericht experiment uitmaakt om bijkomende kennis te verwerven over veilige modaliteiten en besmettingsrisico’s bij een gelijkaardige activiteit en waarbij de toegang zal worden geregeld op grond van een COVID Safe Ticket of op grond van bijkomende maatregelen;”
  • “De PLF-gegevens worden vernietigd uiterlijk 28 kalenderdagen na de aankomst van de betrokkenen op het Belgisch grondgebied. Alvorens de persoonsgegevens te vernietigen, worden de PLF – gegevens door Saniport zodanig anoniem gemaakt dat de betrokkenen niet meer identificeerbaar zijn met het oog op verdere verwerking van de anonieme gegevens voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek en beleidsondersteuning inzake het coronavirus COVID-19, met inbegrip van epidemiologische monitoring door Sciensano.”
  • “De persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid mogen uitsluitend worden gebruikt voor het opsporen en opvolgen van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
  • “Met het oog op de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, kan dit negatief testresultaat worden gecontroleerd door de preventieadviseurs-arbeidsartsen en door de sociaal inspecteurs bedoeld in artikel 17, § 2, tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek.”
  • “§ 6. De bepalingen van Titel IX treden buiten werking uiterlijk op de datum van de publicatie van het koninklijk besluit dat het einde van de coronavirus COVID-19-pandemie afkondigt.”

Die tekst werd op 14 juli 2021 ondertekend door:

“De Eerste Minister,
A. DE CROO
De vice-Eersteminister en Minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en van de Federale Culturele Instellingen
S. WILMES
De Vice-Eersteminister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE
De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
A. VERLINDEN
De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
S. MAHDI
De Staatssecretaris voor Digitalisering
M. MICHEL
De Minister-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management,
J. JAMBON
De Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,
W. BEKE
De Minister-President van de Franse Gemeenschap,
P.-Y. JEHOLET
De Vice-President en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten,
B. LINARD
De Minister voor Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel,
V. GLATIGNY
De Minister-President van de Waalse Regering,
E. DI RUPO
De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten van de Waalse Regering,
Ch. MORREALE
De Minister-President en Minister van Lokale Besturen en Financiën van de Duitstalige Gemeenschap,
O. PAASCH
De Vice-Minister-President en Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap,
A. ANTONIADIS
De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
R. VERVOORT
Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn
A. MARON
Het lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, belast met Gezondheid en Welzijn
E. VAN DEN BRANDT
De Minister-President belast met de promotie van de gezondheid
B. TRACHTE
De Minister, lid van het College belast met Maatschappelijk welzijn en Gezondheid
A. MARON”

In de medische literatuur is er echter nergens sprake van een “coronavirus COVID-19.” Zo’n virus bestaat niet.

De tekst van het samenwerkingsakkoord vermeldt twee keer “SARS-CoV-2.”

De eerste keer vermeldt de tekst, met betrekking tot een “EU-COVID-certificaat” en niet met betrekking tot het COVID Safe Ticket-systeem:

“3° NAAT-test: een moleculaire nucleïnezuuramplificatietest, op basis van technieken zoals reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), loop-mediated isothermal amplification (LAMP) en transcription-mediated amplification (TMA), die wordt gebruikt om de aanwezigheid van het ribonucleïnezuur (RNA) van SARS-CoV-2 te detecteren”

De NAAT-test is dus niet bedoeld om een “coronavirus COVID-19” te detecteren, maar wel het RNA van het SARS-CoV-2-virus.

Het COVID Safe Ticket-systeem bestaat om een “coronavirus COVID-19” op te sporen, niet het SARS-CoV-2-virus.

De tweede keer vermeldt de tekst, met betrekking tot een “EU-COVID-certificaat” en niet met betrekking tot het COVID Safe Ticket-systeem:

“2° informatie over de voorbije SARS-CoV-2-infectie van de houder na een positief testresultaat, dat evenwel niet ouder is dan 180 dagen;”

Het bijgevoegde “verslag aan de koning” [2] is geen onderdeel van de tekst waarop het COVID Safe Ticket-systeem is gebaseerd.

Het COVID Safe Ticket-systeem is dus onbruikbaar en onafdwingbaar want het heeft geen wetenschappelijke basis.

Het COVID Safe Ticket-systeem is in strijd met de Belgische grondwet [3].

Het COVID Safe Ticket-systeem discrimineert op basis van een medische status die door niemand kan worden aangetoond, gezien er geen “coronavirus COVID-19” bestaat.

 

1. COVID Safe Ticket: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket

2. 14 juli 2021 – Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het COVID Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in : http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021071409&table_name=wet

3. BOC-19: De grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten kunnen nooit worden opgeschort: https://boc19-cec19.info/2021/06/27/de-grondwet-en-de-daardoor-gewaarborgde-rechten-kunnen-nooit-worden-opgeschort/

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.