COVID-dictatuur: Het verschil tussen de grondwet en gemeenschapsrecht (communitarian law)

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

BOC-19/CEC-19 – Tot de verbazing van velen in het land voert de federale regering sinds 18 maart 2020 een ondemocratisch beleid waarbij de grondwet niet wordt gehanteerd en niet wordt gerespecteerd.

Waarom is dat zo?

Het is een van de opdrachten van deze Commissie om ook daarop een antwoord te vinden, omdat de bevolking daar absoluut recht op heeft in deze tijden van dictatuur en medische tirannie.

Belangen en reputatie

De federale regering en de bevoegde ministers hebben sinds 18 maart 2020 enkel foute beslissingen genomen. Geen enkele beslissing heeft tot nu toe de volksgezondheid bevorderd.

Het lockdownbeleid van de regering en de bevoegde ministers, in 2020, was rechtstreeks verantwoordelijk voor meer dan 18.000 lockdowndoden [1] [2].

De mondmaskerplicht is niet gebaseerd op wetenschap, de reden daarvoor is simpel. Er bestaan nog steeds geen studies die onweerlegbaar aantonen dat mondmaskers de verspreiding van virussen verminderen of stoppen.

Anderzijds zijn er wel studies die aantonen dat het dragen van een mondmasker niet bijdraagt tot het stoppen of verminderen van virusverspreiding [3].

Ook zijn er studies die aantonen dat het dragen van een mondmasker zorgt voor minder zuurstof en meer koolstofdioxide [4] in de longen en dus in het bloed van de drager. De gevolgen daarvan kunnen erg schadelijk zijn voor de gezondheid van de drager.

Dan is er ook nog het feit dat de EU, de ondemocratische organisatie [5] die samen met de federale regering handelt in niet erkende gentherapieproducten (COVID-‘vaccins’), verstrengeld zit in financiële belangenconflicten.

Zo is er de zaak-Kyriakides. Er zou op dubieuze wijze 4 miljoen euro op de bankrekening van EU-commissaris voor gezondheid Stella Kyriakides terecht gekomen zijn [6]. Geld dat mogelijk te maken heeft met de COVID-vaccinorders die Kyriakides plaatst(e) bij vaccinfabrikanten.

Geen enkele nationale of EU-politicus staat blijkbaar te popelen om daarin meegesleurd te worden. Ook deze doofpot houdt men liever gedekt, zo blijkt nog steeds maanden later.

De ‘vaccins’ zelf zijn niet wat de federale regering en de fabrikanten beloven. Zo zorgen de ‘vaccins’ niet voor meer bescherming tegen SARS-CoV-2-besmettingen en COVID-19. In tegendeel, in het algemeen verzwakken zij het immuunsysteem van gevaccineerden [7].

Er werd ondertussen zelfs verklaard door een vaccinexpert van AstraZeneca, Andrew Pollard, dat de COVID-‘vaccins’ niet kunnen zorgen voor groepsimmuniteit [8].

Ondertussen zijn naar schatting in België reeds 540 mensen overleden ten gevolge van deze ‘vaccins’ [7].

Leden van de regering willen voor de foute beslissingen geen verantwoordelijkheid opnemen want dat zou, volgens diezelfde leden, betekenen dat zij toegeven dat het beleid totaal fout was en is.

In plaats van staatsmanschap in deze zien we enkel een voortzetting van de foute beslissingen. Blijkbaar is, voor hun, alles goed genoeg om op korte termijn de reputatie te redden. Op de lange termijn durft men daar nu nog niet over nadenken want die realiteit wil men nu nog niet onder ogen zien. De politieke, democratische afrekening met het volk zal immers hard en van lange duur zijn.

De Belgische grondwet

De grondwet is de basis waarop het land, de samenleving, het bestuur en de rechtsorde zijn gebaseerd.

Alle andere wetten, besluiten, decreten en regelementen moeten in lijn zijn met de grondwet. Waar dat niet zo is, is een wet, een besluit, een decreet of een regelement onafdwingbaar.

De grondwet is ook heel duidelijk wanneer het macht in het land betreft. De macht is altijd in handen van het volk, “de Natie.”

Artikel 33 van de Belgische grondwet [9]: “Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

De macht ligt dus niet bij de regering, niet bij de overheid en niet bij de koning.

Het volk bepaalt het beleid voor het land en de regering moet dat beleid uitvoeren.

Mondmaskers, COVID-vaccins en COVID-tests

In de praktijk betekent dat vandaag dat zij die een mondmasker willen dragen voor medische redenen daar de mogelijkheid moeten voor hebben, zonder daarvoor bestraft te kunnen worden.

Anderzijds betekent dat ook dat zij die dat niet willen daar ook de mogelijkheid moeten voor hebben, zonder daarvoor bestraft te kunnen worden.

De redenen daarvoor spreken voor zich.

  1. De grondwet, in Artikel 11 [9], staat disriminatie niet toe: “Het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden.
  2. De bevolking is duidelijk, en op grote schaal, verdeeld over het dragen van een mondmasker, en een mondmaskerplicht, tijdens de “COVID-pandemie.”

Hoewel het volk het recht en de macht heeft om zich over het dragen van een mondmasker en een mondmaskerplicht uit te spreken d.m.v. een democratisch proces, dat kan o.a. een bindend referendum zijn, belet de regering zo’n democratisch proces gezien de regering eenzijdig beslist om een mondmaskerplicht op te leggen voor elke Belg.

Dit is, aantoonbaar, in strijd met de grondwet en in strijd met de macht die uitgaat van de Natie, het volk.

De regering en de overheid discrimineren ook, zij maken onderscheid tussen minstens 2 groepen Belgen. Ook dat is in strijd met de grondwet.

In het regeringsbeleid moeten dus de visies van minstens die beide groepen weerspiegeld worden.

Dezelfde principes gelden ook voor COVID-tests en COVID-vaccins. Het regeringsbeleid mag ook in deze niet discrimineren.

Bovendien stelt Artikel 19 van de grondwet [9] dat een Belg de vrijheid heeft om op elk gebied zijn mening te uiten. Dit recht is “gewaarborgd.”

Een mening uiten is niet beperkt tot het spreken van woorden.

Zij die geen nut zien in het dragen van een mondmasker mogen dit uiten door er geen te dragen. Zij mogen daarvoor niet bestraft worden en zij mogen daardoor geen slachtoffer zijn van discriminatie.

Hetzelfde principe geldt ook voor COVID-tests. Zij die geen COVID-test willen ondergaan omdat zij bijvoorbeeld geen vertrouwen hebben in de methodes en de resultaten, hebben dat recht. Zij mogen daarvoor niet bestraft worden en zij mogen daardoor geen slachtoffer zijn van discriminatie.

Hetzelfde principe geldt ook voor COVID-vaccins. Zij die geen COVID-vaccin willen omdat volgens hun de efficiëntie niet is bewezen en de mogelijk gevaarlijke bijwerkingen niet voldoende werden bestudeerd, hebben dat recht. Zij mogen daarvoor niet bestraft worden en zij mogen daardoor geen slachtoffer zijn van discriminatie.

Artikel 27

De Belgen hebben op basis van Artikel 27 van de grondwet [9] ook het recht om zich te verenigen en dit recht “kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen.

De regering, de overheid en de koning mogen dus nooit een beleid voeren waarbij de mogelijkheden van Belgen om zich te verenigen worden ingeperkt op enige wijze.

Hoe en voor welke redenen Belgen zich verenigen, daar hebben de regering, de overheid en de koning geen enkele macht over.

Artikel 27 geeft de Belgen dus ook het recht en de macht om zich te verenigen in een politiek, sociaal en/of economisch systeem dat anders is dan het huidige waarin de regering, de overheid en de koning hun functies uitvoeren.

Ook vandaag zijn dat recht en die macht relevant want binnen de bevolking is ondertussen, sinds 18 maart 2020, een brede beweging ontstaan, door vereniging, die het huidige politieke systeem wil veranderen. De grondwet waarborgt dat recht en die macht voor die beweging.

Die beweging neemt de grondwet als het gemeenschappelijk basisprincipe voor vereniging. Zij streeft naar een complete herziening van de Belgische wetgeving omdat zij van mening is dat de huidige wetgeving in te veel gevallen in strijd is met de grondwet.

Gemeenschapsrecht (communitarian law)

Gemeenschapsrecht, of communitarian law in het Engels, werkt compleet anders. De principes daarvan zijn niet gebaseerd op nationale grondwetten en democratie is niet de doctrine die wordt gehanteerd door de internationale, communitaristische beweging die gemeenschapsrecht promoot en probeert af te dwingen op nationaal niveau.

In België en Europa werkt die communitaristische beweging voornamelijk via de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN).

Beide organisaties zijn aantoonbaar geen democratische organisaties en zij respecteren, aantoonbaar, de Belgische grondwet niet.

Zij zijn niet democratisch want:

  1. In 2005 zou er over de EU-grondwet worden gestemd binnen de EU-lidstaten [5]. Nadat in Frankrijk en Nederland de meerderheid van de bevolking tegen stemde werden de nog te houden referenda, in andere landen, uitgesteld of geannuleerd. Toch werd die grondwet door de Belgische federale regering in 2007 geratificeerd, zonder enig voorafgaand democratisch proces. Ook werd in 2002 de euro in België ingevoerd als munt, maar ook zonder enig voorafgaand democratisch proces. Dit alles is in strijd met de Belgische grondwet want de regering had en heeft niet de macht om deze beslissingen te nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van het volk, de Natie.
  2. De Belgen hebben geen mogelijkheid om hun VN-vertegenwoordigers te kiezen. Er bestaat daar geen mechanisme voor. Zij die door bedenkelijk politiek overleg naar de VN worden gestuurd zijn dus geen door de Natie erkende vertegenwoordigers van de Belgische bevolking. Ook heeft de bevolking geen enkele mogelijkheid om het beleid van de VN, dat rechtstreeks impact heeft op de Natie, bij te sturen, te verwerpen of te aanvaarden.

Zoals eerder aangetoond. Tijdens de huidige omstandigheden, de “COVID-pandemie,” hanteert en respecteert de federale regering de Belgische grondwet niet.

De reden daarvoor is geen geheim.

De federale regering hanteert in deze de “grondwet” [10] van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die bestaat binnen het gemeenschapsrecht.

De federale regering schendt daarmee bewust het meest fundametele basispricipe en de meest fundamentele wet binnen de Belgische grondwet:

Artikel 33 [9]:Alle machten gaan uit van de Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

De macht gaat uit van de Natie, het volk, en gaat niet uit van de “grondwet” van de WHO.

De federale regering kan enkel de WHO-grondwet boven de Belgische grondwet stellen indien de Natie, het volk, daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Dat is niet het geval want er bestaat geen resultaat van een referendum of ander democratisch proces waarin zo’n toestemming onweerlegbaar wordt aangetoond.

Voor de EU geldt hetzelfde. De federale regering hanteert ook in deze de EU-grondwet en niet de Belgische grondwet.

Daarmee schendt zij bewust, en opnieuw, het meest fundametele basispricipe en de meest fundamentele wet binnen de Belgische grondwet: Artikel 33.

Het gehele COVID-beleid van de federale regering is gebaseerd op en hanteert gemeenschapsrecht, niet de Belgische grondwet. Dat is, aantoonbaar, ongrondwettelijk en is ook strafbaar.

Communitarisme

De doctrine die wordt gehanteerd door zij die gemeenschapsrecht boven de grondwet plaatsen noemt men communitarisme, of communitarianism in het Engels.

De huidige vorm van communitarisme, liberaal communitarisme, die kapitalisme en communisme samensmelt, heeft zijn oorsprong in de jaren 1980. Maar historisch werd communitarisme in Europa reeds in de jaren 1950 ingevoerd.

Jaren 1950

Uit Amerikaanse overheidsdocumenten [11] blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendiensten in de jaren vijftig en zestig campagne voerden om momentum op te bouwen voor een verenigd Europa. Zij financierden en leidden de Europese communitaristische, federalistische beweging.

De documenten bevestigen de vermoedens die destijds werden geuit dat Amerika achter de schermen agressief werkte om Groot-Brittannië in een Europese staat te duwen. Een memorandum, gedateerd 26 juli 1950, geeft instructies voor een campagne ter bevordering van een volwaardig Europees parlement. Het werd ondertekend door generaal William J Donovan, hoofd van het Amerikaanse Office of Strategic Services (OSS), de voorloper van de Central Intelligence Agency (CIA).

De documenten werden gevonden in 2000 door Joshua Paul, een onderzoeker aan de Georgetown University in Washington. Ze bevatten informatie die werd vrijgegeven door het Nationaal Archief van de VS. Het belangrijkste instrument van Washington om de Europese agenda vorm te geven was het Amerikaanse Comité voor een Verenigd Europa (ACUE), opgericht in 1948. De voorzitter van dat comité was generaal Donovan.

De vice-voorzitter was Allen Dulles, de CIA-directeur in de jaren vijftig. Het bestuur bestond uit Walter Bedell Smith, de eerste directeur van de CIA, en een lijst van ex-OSS-functionarissen.

Uit de documenten blijkt dat ACUE de Europese Beweging financierde, de belangrijkste communitaristische en federalistische organisatie in de naoorlogse jaren. In 1958 bijvoorbeeld verstrekte het 53,5 procent van de fondsen van de beweging.

In 1957-1958 werd de Europese Economische Gemeenschap (EEG), via het Verdrag van Rome, opgericht. Ook de Bilderberg-groep werd daarvoor gebruikt.

De Europese Jongerencampagne, een tak van de Europese Beweging, werd volledig gefinancierd en gecontroleerd door Washington. De Belgische directeur, Baron Boel, ontving maandelijkse betalingen op een speciale rekening.

De leiders van de Europese Beweging, Joseph Retinger, Robert Schuman en de voormalige Belgische, socialistische premier Paul-Henri Spaak, werden door hun Amerikaanse sponsors allen als “huurlingen” behandeld.

De rol van de VS was geheim. De financiering van ACUE kwam van de Ford- en Rockefeller-stichtingen, evenals van bedrijfsgroepen die nauwe banden handen met de Amerikaanse regering.

Het hoofd van de Ford Foundation, ex-OSS-officier Paul Hoffman, was eind jaren vijftig ook hoofd van ACUE.

Ook het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken speelde een rol. Een memo van de Europese afdeling, gedateerd 11 juni 1965, adviseert de vice-president van de EEG, Robert Marjolin, om “stiekem” een monetaire unie na te streven.

Het ministerie zei ook dat het debat daarover moest onderdrukt worden tot het moment waarop “aanneming van dergelijke voorstellen vrijwel onontkoombaar zou worden”.

Het kan dus worden aangetoond dat de EU en communitarisme niks te maken hebben met democratie en dat zij democratie ook helemaal niet hanteren.

Jaren 1980

In de jaren 1980 en 1990 [12] werd er in de VS en in de EEG, wat in 1993 de Europese Gemeenschap (EG) zou worden, overgeschakeld naar het liberaal communitarisme van Amitai Etzioni [12]. Etzioni is een Israëlisch-Amerikaanse socioloog die wordt beschouwd als de grondlegger van liberaal communitarisme.

Vanaf 3 juni 1992, bij de aanvang van de VN-Rio Earth Summit, werd het samensmelten van communisme en kapitalisme, de facto, een doelstelling. Ook in België.

Op 5 juni 1992 [13] gaf de federale regering immers aan dat zij de communitaristische Agenda 21, die werd voorgesteld in Rio, onderdeel zou maken van de Belgische wetgeving en het beleid van de regering.

Agenda 21 zou uiteindelijk Agenda 2030, de VN-Sustainable Development Goals, worden in 2015.

Dit gehele proces, sinds 1992, zou niet op democratische wijze verlopen, alsook het invoeren en adfwingen van de betreffende VN-akkoorden.

Op eenzelfde wijze benadert de federale regering, sinds minstens 18 maart 2020, de “COVID-pandemie.”

Voor haar beleid baseert zij zich niet op de grondwet, wat zij wél moet doen, maar op gemeenschapsrecht en communitarisme.

Het is dus logisch dat dagelijks meer en meer Belgen niet begrijpen hoe de regering tot haar beleid komt en dat zij daar tegen in opstand komen.

Sinds 18 maart 2020 eigent de federale regering zichzelf macht toe die haar nooit werd gegeven door de bevolking, de Natie.

Belgische federale regeringen, in het verleden, de huidige federale regering en de overheid hebben tot nu toe nog nooit de bevolking concreet geïnformeerd over het feit dat zij sinds de oprichting van de EEG hun beleid altijd hebben gebaseerd op gemeenschapsrecht en communitarisme – en niet op de Belgische grondwet.

 

1. BOC-19: 18.027 overlijdens ten gevolge van de ”lockdowns:” https://boc19-cec19.info/2021/05/07/18-027-overlijdens-ten-gevolge-van-de-lockdowns/

2. VNO Nieuws: Lockdowndoden hebben recht op gerechtigheid: https://nws.v-n-o.nl/c/1640

3. PubMed.gov: Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers : A Randomized Controlled Trial: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33205991/

4. MDPI: Is a Mask That Covers the Mouth and Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? https://www.mdpi.com/1660-4601/18/8/4344/htm

5. Wikipedia: Referendum over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa: https://nl.wikipedia.org/wiki/Referendum_over_het_Verdrag_tot_vaststelling_van_een_Grondwet_voor_Europa

6. 4V Agency: European Commissioner seems entangled in dubious affairs: https://v4na.com/en/european-commissioner-seems-entangled-in-dubious-affairs-44563/

7. BOC-19: De stand van zaken in België na 17 maanden COVID-dictatuur: https://boc19-cec19.info/2021/08/12/de-stand-van-zaken-in-belgie-na-17-maanden-covid-dictatuur/

8. VNO Nieuws: AstraZeneca-expert: Groepsimmuniteit niet mogelijk met ‘COVID-vaccins:’ https://nws.v-n-o.nl/c/1935

9. Senate.be: De Belgische grondwet: https://www.senate.be/doc/const_nl.html

10. WHO: Constitution: https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

11. The Telegraph: Euro-federalists financed by US spy chiefs: https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

12. 2020 Our Common Destiny and The Anti Communitarian Manifesto: https://boc19-cec19.info/wp-content/uploads/2021/08/anti-communitarian-manifesto-2020-ebook.pdf

13. ejustice.just.fgov.be: Verdrag inzake biologische diversiteit, en Bijlagen I en II, gedaan te Rio de Janeiro op 5 juni 1992: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1992060537&table_name=wet

 

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.