Hoe u de grondwet kan afdwingen tijdens de COVID-dictatuur

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

BOC-19/CEC-19 – De Belgische Buitenparlementaire Onderzoekscommissie COVID-19 (BOC-19) heeft ondertussen meerdere berichten ontvangen van mensen wiens grondrechten werden/worden geschonden door de overheid, de politie, een handelaar of een werkgever.

De vraag die daarbij altijd wordt gesteld is: “wat kan ik doen?

Het antwoord is simpel maar het uitvoeren ervan vereist kennis, inspanning en moed.

Het antwoord is: de grondwet afdwingen.

Maar hoe werkt dat nu precies?

In onze publicatie van 27 juni 2021 (BOC-19/013/21-6-27) schreven we dat de grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten nooit kunnen worden opgeschort.

“De Belgische grondwet is de basis van de rechtsorde in het land. Alle andere wetten, maar ook alle besluiten, decreten en internationale verdragen, kunnen enkel met geldigheid bestaan indien zij in lijn zijn met de grondwet.

De grondwet werd uitdrukkelijk geschreven voor tijden zoals deze, om te verhinderen dat een regering en diens overheidsdiensten de rechten van de burgers zouden kunnen ondermijnen of opschorten.”

Dit geldt ook voor natuurlijke personen, bedrijven, handelaars en dus werkgevers.

Om de grondwet te kunnen afdwingen moet men dus eerst de grondwet kennen. In BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27 bespreken we de grondwetten die uw rechten beschermen en garanderen.

We raden iedereen aan om een kopie van dat document altijd op zak te hebben wanneer men zich in het opebaar, naar handelaars of naar het werk begeeft.

Onwetendheid

Naast het kennen van de grondwet zelf is het ook belangrijk om te begrijpen dat de meeste mensen de grondwet niet kennen en ook niet beseffen waarvoor die staat, hoe die tot stand is gekomen en dat die kan worden afgedwongen door elke burger.

Dit laatste geldt bovendien ook voor politieagenten want ervaring toont aan dat veel agenten de grondwet niet geheel kennen of niet beseffen dat de grondwet kan worden afgedwongen door elke burger. Dit lijkt inderdaad absurd want het is nochtans een politieagent zijn taak om de grondwet na te leven en te doen gelden.

Daarbij komt ook dat elke politiewet die in strijd is met de grondwet niet afdwingbaar is. De grondwet staat immers boven alle andere wetten, maar ook besluiten en regelementen.

Artikel 33 van de grondwet is daarover heel duidelijk en sluit dus elk misverstand uit: “Alle machten gaan uit van de Natie [het volk]. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet bepaald.

Wanneer men de grondwet wil afdwingen moet men daarmee dus rekening houden. Vandaar dat we aanraden dat men steeds een kopie op zak heeft van BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27.

Geweldloos maar kordaat

De grondwet correct afdwingen gebeurt op een geweldloze manier want eens men ongerechtvaardigd geweld gebruikt schendt men een of meerdere grondrechten van de andere persoon. Dat is nooit de bedoeling.

Toch moet men kordaat zijn bij het afdwingen van de grondwet. Dat mag.

Dit wil zeggen dat men het doel mag bereiken zolang men de grondrechten van een ander persoon niet schendt.

Als basis hiervoor neemt men Artikel 11 van de grondwet. Dat artikel belet het toepassen van discriminatie. Alle betreffende partijen hebben dus gelijke rechten.

Voorbeeld 1: toegang tot een winkel/handelaar

Wanneer het een situatie betreft waar de toegang tot een winkel, bioscoop e.d. wordt geweigerd op basis van het niet dragen van een mondmasker of het niet kunnen aantonen van een COVID-vaccinatie of het niet kunnen aantonen van een negatief COVID-testresultaat dan spreken we over ongrondwettelijke discriminatie.

Bovendien is er ook het medisch geheim dat werd vastgelegd in de Belgische wet. Dit geeft u het recht om uw medische toestand geheim te houden. Dit was zo vóór de “pandemie” en dat is zo nog steeds vandaag.

Het afdwingen van de grondwet kan als volgt gebeuren.

De toegang wordt u geweigerd door een werknemer of een zaakvoerder.

U informeert die persoon over de grondwet en de artikels die in BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27 worden aangehaald en besproken.

U begeeft zich op kordate wijze naar de plaats waar u wenst te zijn: de winkel, de bioscoopkassa’s e.d.

Mogelijk zal de persoon u proberen te stoppen door gebruik te maken van lichamelijk contact. Zo’n handeling is niet wettig want u begaat geen misdaad en bent bovendien geweldloos. U maakt dit duidelijk aan de persoon.

U herhaalt dat u de grondwet doet gelden, u heeft dat recht, zoals besproken in BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27.

Wanneer de persoon u de toegang blijft ontzeggen op een fysieke manier dan is het moment gekomen om de politie erbij te halen want uw grondrechten worden duidelijk en bewust geschonden. Er wordt een misdrijf gepleegd tegen u.

De politie stelt een proces verbaal op. U zorgt dat alle informatie over de situatie daarin wordt opgenomen (inclusief alle namen van de personen ter plaatse). U zorgt ook dat uw kopie van BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27 bij het proces verbaal wordt gevoegd. U vraagt uitdrukkelijk om dit te vermelden in het proces verbaal.

U begeeft zich vervolgens op kordate wijze naar de plaats waar u wenst te zijn: de winkel, de bioscoopkassa’s e.d.

Het kan zijn dat de politie geen proces verbaal wil opstellen.

In zo’n geval eist u dat de agenten die ter plaatse zijn gekomen hun naam, functie en het adres van hun kantoor aan u vermelden. U noteert die informatie en u laat de agenten weten dat u een klacht zal indienen bij het Comité P, de controlediensten van de politie (https://comitep.be/klacht-indienen.html).

U begeeft zich vervolgens op kordate wijze naar de plaats waar u wenst te zijn: de winkel, de bioscoopkassa’s e.d.

De politie mag u niet stoppen d.m.v. lichamelijk contact. U pleegt geen misdrijf, u volgt enkel de grondwet.

Wat de situatie ook is, probeer het vast te leggen als beeldmateriaal. Dit kan op een later tijdstip waardevol zijn en u bescherming bieden.

In uw klacht naar het Comité P geeft u alle details, inclusief beeldmateriaal wanneer mogelijk, over de situatie en u voegt daar ook een kopie bij van BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27.

Het is heel belangrijk dat u op zo’n wijze tewerk gaat want zo’n situaties moeten terecht komen in het systeem (politiearchieven e.d.).

Dit voorbeeld geldt ook voor een ziekenhuis, een school,…

Voorbeeld 2: op het werk

Indien u op het werk de toegang wordt ontzegd op een gelijkaardige wijze zoals in voorbeeld 1 dan gelden dezelfde principes en stappen zoals in voorbeeld 1.

Toch zijn er verschillen.

Als werknemer heeft u een contract afgesloten met een werkgever. Dat contract kan en moet óók worden afgedwongen. Het is dus belangrijk dat u uw contract begrijpt.

Tenzij anders vermeld in uw contract, is het dragen van een mondmasker steeds op vrijwillige basis. BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27 bespreekt dit.

Bijkomend is ook het feit dat wanneer u de toegang tot uw werkplaats wordt geweigerd, de werkgever het contract niet naleeft want u kan niet werken.

Dit is dan meteen ook een reden om de vakbond in te schakelen. Daarvoor bent u er immers lid van. Ook daar voegt u een kopie van BOC-19-document BOC-19/013/21-6-27 bij uw klacht.

Het systeem

Zoals eerder vermeld, het is belangrijk dat zo’n situaties en alle gegevens in het systeem worden opgenomen.

Het systeem houdt in: politie- en rechtbankarchieven, archieven van het Comité P, andere overheidsdiensten, ziekenhuizen, vakbonden,…

Dit is belangrijk omdat die gegevens en documenten op een bepaald moment hun nut en invloed zullen hebben.

Uiteindelijk komt deze COVID-dictatuur tot een einde en wanneer dat gebeurt moeten er documenten en gegevens beschikbaar zijn waarmee burgers, onderzoekers, advocaten en rechters kunnen werken.

Als er geen documenten en gegevens in het systeem worden opgenomen dan hebben al de overtredingen van de grondwet en de schendingen van de grondrechten officieel nooit plaatsgevonden.

Door deze acties te ondernemen neemt u ook een leidersrol aan. Anderen zullen u stapsgewijs volgen. Zeker wanneer zij uw acties kunnen opvolgen aan de hand van documenten en beeldmateriaal (bijvoorbeeld via sociale media).

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.