BOC-19: De stand van zaken in België na 17 maanden COVID-dictatuur

Dit artikel werd mogelijk gemaakt door onze donateurs tijdens de lopende VNO crowdfunding. Wenst u meer artikels en uiteindelijk ook video’s en uitzendingen? Ga naar onze crowdfundingpagina en doe mee. €5, €10, €20, €50, €100, €250,… Elk bedrag maakt het verschil!

BOC-19/CEC-19 – Vandaag is het precies 17 maanden geleden dat de regering na een ‘nationaal veiligheidsoverleg’, op 12 maart 2020, “verregeaande maatregelen” aankondigde. Vanaf 18 maart zouden deze worden ingevoerd en hardhandig worden afgedwongen.

Wat is de stand van zaken in het land? Wat heeft deze Commissie ondertussen gedaan gedurende de drie en een halve maand sinds de oprichting van BOC-19?

Dit verslag geeft u een overzicht.

Regering en politiek

Op 7 mei 2021 werd voor het eerst, in naam van de Commissie (BOC-19), contact opgenomen met de federale regering, de bevoegde ministers en alle politieke partijen in het land.

Dit kwam er nadat we ons verslag hadden gepubliceerd over lockdowndoden in België, “18.027 overlijdens ten gevolge van de ‘lockdowns’” [1].

Sinds 7 mei hebben we meerdere pogingen ondernomen om met de federale regering en de bevoegde ministers in gesprek te gaan (communicatie in archief).

Tot op vandaag heeft geen enkele ambtenaar of minister enig gevolg gegeven aan onze verzoeken voor communicatie, over zowel de lockdowndoden als alle andere onderwerpen waarover we hun hebben gecontacteerd.

Binnen de regering, en de politiek in het algemeen, bestaat er blijkbaar geen enkele intentie om mee te werken aan de onderzoeken van de Commissie.

De ingezonden onderzoeken, data, feiten en conclusies werden tot nu toe door niemand, binnen de regering of de politiek, betwist of erkend.

Hieruit concludeert de Commissie dat de regering en de bevoegde ministers absoluut geen enkele verantwoordelijkheid willen opnemen voor hun (wan)beleid, inclusief de democide die heeft plaatsgevonden tijdens de twee lockdowns in 2020.

Lockdowndoden

Ook buiten de regering en de politiek wordt ons verslag over 18.027 lockdowndoden door niemand betwist (op basis van concrete data), zover we weten.

Er bestaan ondertussen echter verschillende berekeningen over het aantal lockdowndoden, enkele werden ons toegezonden.

Het berekende aantal lockdowndoden verschilt per berekening. Zo hebben we er één ontvangen die spreekt over 10.000 tot 12.000 lockdowndoden. Toch stelt de indiener van die berekening dat hij de berekening van de Commissie mogelijk acht.

Concreet moeten we in deze zaak dus spreken over een democide, want de lockdowndoden zijn rechtstreeks ten gevolge van het (wan)beleid van de regering.

De oversterftes in 2020 startten immers op de exacte datums wanneer de lockdowns werden ingevoerd en afgedwongen. Zijnde 18 maart 2020 en 19 oktober 2020.

De oversterftes zijn te wijten aan de lockdowns, niet aan SARS-CoV-2, statistisch gezien.

Democide: “het doden van burgers van een land als gevolg van het beleid van de regering, onder meer door directe actie, onverschilligheid en verwaarlozing” (Collins woordenboek).

Ongrondwettige maatregelen

Alle beperkende maatregelen die door de regering en het overheidsapparaat werden of worden afgedwongen zijn in strijd met de Belgische grondwet. Daarover publiceerden we op 27 juni 2021 een verslag [2].

Dit wil zeggen dat elk ministerieel besluit in deze ook in strijd is met de grondwet.

Regelementeringen en beperkingen die in strijd zijn met de grondwet zijn juridisch gezien onafdwingbaar. Het afdwingen van zo’n regelementeringen en beperkingen is strafbaar.

COVID-vaccins

De COVID-vaccins zijn, zoals deze Commissie reeds aantoonde voor de mRNA-vaccins [3], experimentele vaccins.

Het is bovendien niet toepasselijk om deze vaccins “vaccins” te noemen gezien mRNA-producten worden beschouwd als gentherapieproducten.

Gentherapieproducten zijn niet erkend als geneesmiddelen omdat men de werking en effecten ervan niet genoeg begrijpt. Dit geldt voor zowel de fabrikanten als de overheidsdiensten die deze producten moeten keuren.

Ook herhalen we het feit dat de West-Australische regering op 18 februari 2021, in een officieel overheidsdocument [4], verklaarde dat COVID-vaccins “vergif” zijn. Het woord “vergif” is een letterlijk citaat.

Dat overheidsdocument werd aan de federale regering en de bevoegde ministers overgemaakt. Ook hierover weigeren zij een gesprek te hebben met deze Commissie.

In Europa hebben de 4 COVID-‘vaccins’, van Moderna, Pfizer, AstraZeneca en Janssen, ondertussen ruim 21.000 overlijdens veroorzaakt, zo blijkt uit vaccindata van het EMA (European Medicines Agency) [5] [6] [7] [8].

De regering en de bevoegde ministers hebben ook hierover nog geen enkele mededelingen gericht aan de bevolking noch enige verklaringen afgelegd bij deze Commissie.

Het feit dat de federale regering en de bevoegde ministers hun vaccinatiecampagnes verderzetten (met de goedkeuring van alle politieke partijen en verkozen volksvertegenwoordigers), ondanks dat zij op de hoogte werden gebracht over deze overlijdens ten gevolge van de ‘COVID-vaccins’, ziet deze Commissie zich gedwongen om ook in deze over een democide te spreken.

Het zijn immers de vaccinatiecampagnes van de federale regering zelf die de naar schatting 540 (gekende) vaccindoden, dusver, mogelijk hebben gemaakt.

De federale regering heeft op elk ogenblik de kans gehad om deze vaccindoden te voorkomen maar heeft dat bewust niet gedaan, gezien zij haar vaccinatiecampagnes nu nog steeds verderzet. Ondanks de aantoonbare kennis die zij in deze heeft.

Anderzijds hebben de ‘COVID-vaccins’ in het algemeen ook een negatief effect op het menselijk immuunsysteem [9] [10] [11] [12]. Gevaccineerden hebben een zwakker immuunsysteem dan zij die immuniteit hebben opgebouwd op natuurlijke wijze, dus na een SARS-CoV-2-infectie.

Negatieve effecten van deze experimentele ‘vaccins’ op het zenuwstelsel van meisjes en vrouwen (en dus ook op hun voortplantingsstelsel en vruchtbaarheid) zijn doorgaans ernstiger en talrijker dan andere negatieve effecten (bijwerkingen) bij meisjes, vrouwen, jongens en mannen.

De Commissie heeft ook de lopende onderzoeken bestudeerd die de COVID-vaccinfabrikanten voeren.

Voorlopig is er minstens één fabrikant, Moderna, die de eigen onderzoeken opzettelijk heeft gemanipuleerd (en die mogelijk data heeft vervalst). Op 7 augustus publiceerden we daar een verslag over [13].

Dit wil zeggen dat, minstens in het geval van Moderna, de aanvraag voor goedkeuring van de fabrikant zijn COVID-‘vaccin’ zal gebaseerd zijn op bewust misleidende (en mogelijk vervalste) onderzoeksresultaten.

Ondertussen weet deze Commissie ook dat de COVID-‘vaccins’ niet efficiënt zijn zoals de fabrikanten, de overheid en de reguliere pers beweren.

In tot 75% van de gevallen zijn nieuwe SARS-CoV-2-“besmettingen” bij gevaccineerden [14].

“Besmettingen” worden nog steeds via PCR-tests ‘bevestigd’, hoewel dat wetenschappelijk niet mogelijk is. Daarover publiceerden we reeds een verslag [15].

PCR-tests

Op 21 juli 2021 liet de Amerikaanse CDC (Centers for Disease Control and Prevention) weten dat vanaf 1 januari 2022 de PCR-test niet langer zal aanvaard worden om SARS-CoV-2 op te sporen bij mensen [16].

Volgens de CDC is het huidige gebruik van PCR-tests enkel op basis van een noodgoedkeuring. PCR-tests zijn dus geen erkende tests om SARS-CoV-2 op te sporen.

Uit het betreffende bericht van de CDC leren we ook dat PCR-tests blijkbaar geen onderscheid kunnen maken tussen het SARS-CoV-2-virus en influenzavirussen [17].

Het hoeft dus niet te verbazen dat er daardoor een compleet verkeerd beeld werd en wordt geschetst over de omvang en duur van de “pandemie” en dat ook daardoor nauwelijks meldingen en cijfers bestaan over influenzainfecties en het laatste griepseizoen.

Het “verdwijnen” van griep heeft dus niks te maken met de lockdowns en de maatregelen maar heeft duidelijk wél alles te maken met het fout interpreteren van de resultaten van de PCR-tests.

Vaccinatiepaspoorten

Gedurende het ganse jaar 2020 en tot recentelijk in 2021 heeft de federale regering de bevolking bewust voorgelogen m.b.t. vaccinatiepaspoorten.

De federale regering beweerde toen dat er geen vaccinatiepaspoorten zouden komen. Echter, uit een document van de EU, daterend van het derde kwartaal van 2019 (juli / augustus / september), leren we dat er sinds 2018 een concreet plan bestaat bij de EU om vaccinatiepaspoorten in te voeren. De EU noemt het zelf ook een “vaccination card” en “vaccination passport” [15].

Het EU-document stelt dat er tegen 2022 vaccinatiepaspoorten zouden komen d.m.v. een voorstel door de EU-commissie.

Dat de invoering van vaccinatiepaspoorten wel degelijk onderdeel is van de COVID-19-strategie van de EU en de lidstaten, sinds het begin van 2020, kan de Commissie ook concluderen op basis van COVID-19-campagnemateriaal van de Franse regering.

In januari 2020 bestelde die regering posters en folders die over een vaccinatiepaspoort, “pass sanitaire”, spreken [19]. Dit kon enkel zinvol zijn indien de invoering van een vaccinatiepaspoort reeds een doel was in januari vorig jaar.

Rechtsorde

Deze Commissie volgt rechtzaken en klachten door andere partijen op die van belang zijn.

Daaruit concluderen we dat de rechtsorde in het land, en in onze buurlanden, totaal ontwricht is.

Het is ondertussen de regel, en niet de uitzondering, dat rechters weigeren om de grondwet af te dwingen. Ook wanneer duidelijk wordt aangetoond door een partij dat een of meerdere COVID-maatregelen ongrondwettig zijn.

Daarom heeft deze Commissie momenteel geen enkel vertrouwen in rechtbanken. Deze Commissie heeft daardoor nog geen rechtzaken opgestart tegen de regering, ministers of overheidsdiensten.

De rechtsorde moet dus eerst hersteld worden en enkel de bevolking, de individuele burger, kan daar voor zorgen, door de grondwet af te dwingen.

 

1. BOC-19: 18.027 overlijdens ten gevolge van de ”lockdowns”: https://boc19-cec19.info/2021/05/07/18-027-overlijdens-ten-gevolge-van-de-lockdowns/

2. BOC-19: De grondwet en de daardoor gewaarborgde rechten kunnen nooit worden opgeschort: https://boc19-cec19.info/2021/06/27/de-grondwet-en-de-daardoor-gewaarborgde-rechten-kunnen-nooit-worden-opgeschort/

3. BOC-19: Moderna: mRNA wordt beschouwd als een gentherapieproduct: https://boc19-cec19.info/2021/07/01/moderna-mrna-wordt-beschouwd-als-een-gentherapieproduct/

4. BOC-19: Toestemming van de West-Australische regering voor het “voorzien of toedienen van een vergif” [SARS-CoV-2 (COVID-19) vaccin]: https://boc19-cec19.info/2021/05/06/toestemming-van-de-west-australische-regering-voor-het-voorzien-of-toedienen-van-een-vergif-sars-cov-2-covid-19-vaccin/

5. EMA: COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414): https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40983312

6. EMA: COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN): https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42325700

7. EMA: COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19): https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+40995439

8. EMA: COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S): https://dap.ema.europa.eu/analyticsSOAP/saw.dll?PortalPages&PortalPath=%2Fshared%2FPHV%20DAP%2F_portal%2FDAP&Action=Navigate&P0=1&P1=eq&P2=%22Line%20Listing%20Objects%22.%22Substance%20High%20Level%20Code%22&P3=1+42287887

9. BOC-19: Recente COVID-overlijdens in woonzorgcentrum Nos Tayons in Nijvel tonen aan dat COVID-vaccins niet veilig zijn: https://boc19-cec19.info/2021/06/28/recente-covid-overlijdens-in-woonzorgcentrum-nos-tayons-in-nijvel-tonen-aan-dat-covid-vaccins-niet-veilig-zijn/

10. BOC-19: BioNtech/Pfizer mRNA-vaccin “herprogrammeert” het natuurlijke immuunsysteem: https://boc19-cec19.info/2021/07/02/biontech-pfizer-mrna-vaccin-herprogrammeert-het-natuurlijke-immuunsysteem/

11. VNO Nieuws: Pfizer COVID-vaccin en griepvaccins verzwakken het immuunsysteem: https://nws.v-n-o.nl/c/1206

12. Emory University: COVID-19 survivors may possess wide-ranging resistance to the disease: https://news.emory.edu/stories/2021/07/covid_survivors_resistance/index.html

13. BOC-19: Het Moderna COVID-vaccinonderzoek is wetenschappelijk waardeloos: https://boc19-cec19.info/2021/08/07/het-moderna-covid-vaccinonderzoek-is-wetenschappelijk-waardeloos/

14. VNO Nieuws: Tot 75% van de COVID-besmettingen zijn bij mensen die werden gevaccineerd: https://nws.v-n-o.nl/c/1516

15. BOC-19: PCR-testen kunnen geen besmettingen bevestigen, kunnen de omvang van een epidemie of pandemie niet meten: https://boc19-cec19.info/2021/05/07/pcr-testen-kunnen-geen-besmettingen-bevestigen-kunnen-de-omvang-van-een-epidemie-of-pandemie-niet-meten/

16. VNO Nieuws: Soros en Gates kopen COVID-testbedrijf. Is er meer aan de hand?: https://nws.v-n-o.nl/c/1770

17. CDC: Lab Alert: Changes to CDC RT-PCR for SARS-CoV-2 Testing: https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

18. EU: Roadmap on Vaccination: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

19. VNO Nieuws: Franse vaccinatiepaspoorten werden reeds in januari 2020 opgestart: https://nws.v-n-o.nl/c/1821

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.